woensdag 19 oktober 2016

Gruwel, met de beste bedoelingen

Iedere mens, zo schrijft Marcel Proust in À la recherche du temps perdu, heeft nood aan enkele kleine illusies om de werkelijkheid draaglijk te houden. Natuurlijk is het onverstandig om ons over te geven aan waanbeelden wanneer we de begroting opstellen of een epidemie willen bestrijden. Dat kan verkeerd aflopen. Maar naast gevaarlijke wanen, zijn er ook nuttige illusies die we beter boven de waarheid verkiezen.

Mijn collega-filosoof Ignaas Devisch schaarde zich gisteren aan de kant van Proust. Waarom toch die ‘bekeringsijver’ van atheïsten als Etienne Vermeersch? Zouden ongelovigen niet beter op zoek gaan naar een nieuwe vorm van zingeving, in plaats van op een dood paard te blijven schoppen? Hebben ook goddelozen niet nood aan ‘nuttige illusies’, bijvoorbeeld hun geloof in wetenschap en vooruitgang? Bovendien, aldus Devisch, is religieus geloof enkel gevaarlijk wanneer je het ‘politiek inzet’. Maar geldt dat niet net zozeer voor andere denkbeelden?

Het probleem met die redenering is dat illusies de neiging hebben om zich in ons denken te vertakken en tot onvoorziene neveneffecten te leiden. Neem het geloof in een alwetende en algoede God die zich aan de mens heeft geopenbaard in boekvorm. Klinkt onschuldig? Mogelijk, maar wat als je alles wat in dat boek als waar opvat, en elk moreel gebod als geldig? God is immers alwetend en algoed. Ga je dan, zoals Devisch graag wil, enkel die passages in het boek ter harte nemen die geen ‘politieke inzet’ hebben? Ongelovigen als Devisch en ik zouden religie graag op die manier indammen, maar voor een overtuigde gelovige houdt dat onderscheid geen steek. Als er echt een alwetende God bestaat, waarom zou hij dan ook geen politieke wijsheid in pacht hebben? Wat als zijn boek expliciet zegt wat we moeten aanvangen met afvalligen of homoseksuelen?

Devisch heeft gelijk dat niet alleen religie, maar ook seculiere ideologieën zoals het communisme enorme ravages hebben aangericht. Maar dat bevestigt mijn punt: eenmaal je door een illusie bevangen bent, kan je met de beste bedoelingen gruwelijke dingen doen. Of je denkbeeldige paradijs zich dan in het ondermaanse bevindt, zoals bij het communisme, of in het hiernamaals, zoals bij godsdienst, is bijzaak. Iemand die in een paradijs gelooft, legt iets van oneindige waarde in de morele weegschaal. En is het niet redelijk om alles op te offeren voor iets wat oneindig goed is? Stalin en al-Baghdadi zouden het roerend eens zijn. 

Illusies zijn te duchten, ook over ons zelf. Optimisme is heilzaam wanneer het op redelijke verwachtingen is gestoeld, maar wanneer het uitgroeit tot een illusie, kan het tot gevaarlijk gedrag leiden. Menige overmoedige generaal, roekeloze beursspeculant en achteloze snelheidsduivel kan erover meespreken. 

De enige echt nuttige denkbeelden die Devisch noemt, zijn dan weer geen illusies. ‘Geloof in een betere wereld’ bijvoorbeeld is een empirische hypothese, die je met harde cijfers kan onderbouwen. Nog nooit leefden we zo veilig, gezond en welvarend. Wie verdere vooruitgang waarschijnlijk acht, voorzichtig extrapolerend vanuit het verleden, denkt rationeel. Wie zich verbeeldt dat vooruitgang noodwendig en absoluut zeker is, zoals de communisten destijds, is slachtoffer van een waanbeeld. Zoiets loopt geheid slecht af.

(De Standaard, 19 oktober 2016)

woensdag 12 oktober 2016

Waarom de meerderheid dol is op minderheden

Wie wil graag deel uitmaken van een minderheid? Wie wil zich uitgesloten of gemarginaliseerd voelen, louter omdat hij anders is dan de mainstream of er onpopulaire meningen op nahoudt? Wie wil een eenzame strijd voeren tegen een verpletterende orthodoxie?

Wel, blijkbaar willen heel wat mensen dat. Velen van ons koesteren minderheden, dragen ze op handen, willen zelf een minderheid zijn. We hebben sympathie voor heldhaftige andersdenkenden en verstotenen, verworpenen en verdrukten, de kleine stem die versmacht wordt door de meerderheid. Hoe komt dat?

Tegendraadse heroïek

Eén reden is dat we vandaag de dag prat gaan op onze onafhankelijkheid van denken. We haten conformisme, kuddementaliteit en een versmachtend pensée unique. We wentelen ons in de heroïek van de vrijbuiter die ingaat tegen wat de goegemeente denkt. Wie wil immers uitblinken in orthodoxie? Hoe volgzaam om te denken wat de meerderheid denkt! Hoe lichtgelovig ben je niet als je klakkeloos slikt wat anderen geloven! We wanen ons liever de kleine en dappere David dan de reus Goliath.

Al met al hebben we gelijk dat we de onafhankelijkheid van denken belangrijk vinden en de consensus wantrouwen. Maar de heroïek van de tegendraadse geest kan absurde vormen aannemen. Een visie die gedeeld wordt door een meerderheid wordt bijna per definitie verdacht. Als de tegendraadse zalm nog maar een mainstream ziet, dan wil hij fanatiek in de andere richting zwemmen, pal tegen de stroom op. Het is de nachtmerrie van elke verstokte dwarsdenker: de mainstream worden, of op zijn minst voor mainstream aanzien worden! En dus gaat de tegendraadse geest op zoek naar zijn eigen zelfvervullende voorspelling. Wie deel wil uitmaken van een minderheid, kan gewoon zichzelf marginaliseren. Blijf dingen zeggen die voldoende uitzinnig of absurd zijn, en op termijn beland je vanzelf in de marge.

Denk maar aan de 9/11 Truthers, die koste wat het kost de 'officiële' kijk willen ontkrachten en uiteindelijk gaan geloven in dwaze complottheorieën. Ze beschouwen zichzelf als heldhaftige uitdagers van de orthodoxie, maar hun martelaarschap hebben ze over zichzelf afgeroepen. Geen wonder dat niemand ze nog ernstig neemt.

Verdrukkende minderheid

De tweede reden waarom onze cultuur dol is op minderheden, is onze diepgewortelde sympathie voor de underdog. In de slachtofferrol kruipen loont. Als je anderen ervan kunt overtuigen dat je wordt verdrukt of de mond wordt gesnoerd, dan levert dat in sommige kringen zelfs moreel krediet op. Deel uitmaken van een minderheid is aantrekkelijk en benijdenswaardig geworden. Dat is de reden waarom mensen zelfs beweren tot een minderheid te behoren terwijl dat eigenlijk niet het geval is. Dat werkt zo. Hoeveel aanhangers je zaak ook heeft, hoe groot je publiek ook is, blijf altijd benadrukken dat jij de belaagde minderheid bent die de mond wordt gesnoerd door een boosaardige orthodoxie. Aanvaard nooit dat je de bovenhand haalt, of dat naar je verzuchtingen geluisterd wordt. Maak je vijand groter en jezelf kleiner.

Maar er is niets nobel of lovenswaardig aan een minderheidspositie. Minderheden kunnen het helemaal bij het verkeerde eind hebben, of verwerpelijke ideeën hebben. Ze kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Een van de grootste bedreigingen voor de vrijheid van meningsuiting vandaag komt bijvoorbeeld van een bepaalde religieuze minderheid. Iedereen weet dat spot met of kritiek op de islam en met name de profeet Mohammed prompt wordt beantwoord met geweld door islamitische fundamentalisten.

Een van de voornaamste redenen waarom apologeten dat islamitisch radicalisme vergoelijken, is dat het geweld gepleegd wordt door wat zij beschouwen als een onderdrukte minderheid. Arme, gefrustreerde jongeren wier geloof onophoudelijk belachelijk gemaakt wordt door de gevestigde machten, grijpen naar de enige manier om zich te verdedigen: de guerrillastrijd. Hoe vertederend!
Die morele opwaardering en vergoelijking van minderheden slaat nergens op. Als je erin slaagt je middeleeuwse godslasteringswetten op te leggen aan de rest van de samenleving, dan ben je geen verdrukte minderheid, maar een verdrukkende minderheid.

Tot slot wil ik wel voor enige omzichtigheid pleiten omtrent het begrip 'politieke correctheid'. Net zoals de hogepriesters van de politieke correctheid overdrijven hoe verdrukt en gemarginaliseerd sommige minderheden zijn in de politieke arena, mogen we ook de dominantie van de politieke correctheid niet overdrijven. Trap niet in die val.

Toegegeven, de toename van de beledigingscultuur (offense culture) is een reëel fenomeen aan progressieve universiteitscampussen, en het is iets waarover we ons zorgen moeten maken. Maar we mogen de boeman van de politieke correctheid niet groter maken dan hij is, of zelf in de slachtofferrol kruipen. In haar meer groteske vorm is de beledigingscultuur nog altijd een randfenomeen, dat veel tegenwind kreeg in de media en elders. Deze mensen zijn er geenszins in geslaagd om hun morele puritanisme op te leggen aan de rest van de samenleving.

Contraproductief

Een deel van de tegenreactie op de politieke correctheid komt van provocerende dwarskoppen die elkaar bewust proberen te overtroeven in politieke incorrectheid, door dingen te zeggen en schrijven die erop gericht zijn culturele gevoeligheden zo veel mogelijk te schofferen. Het feit dat ze daar mee wegkomen, bewijst dat de invloed van de politieke correctheid veeleer beperkt is. De politieke correctheid is helaas in grote mate een kwestie van de linkerzijde die haar eigen kinderen opeet. Het klimaat mag verstikkend zijn aan progressieve campussen, maar elders in de samenleving halen mensen hun schouders op.

Als de politieke correctheid al enig effect heeft op de rechterzijde, dan is het contraproductief. Men bereikt het tegengestelde van wat beoogd was. De populariteit van Donald Trump kan in ruime mate verklaard worden als een reactie tegen de excessen van de politieke correctheid.
Het vrije denken wordt bedreigd, maar het gevaar komt niet van de pleitbezorgers van de politieke correctheid, althans niet rechtstreeks. De rol van de politiek correcte moraalridders is hoogstens die van 'nuttige idioten', zoals Lenin ze noemde: vergoelijkers en facilitators van de bedreiging eerder dan de bedreiging zelf. Dat is op zich al erg genoeg.


(De Morgen, 12 oktober 2016 - vertaling van Battle of Ideas toespraak)

dinsdag 11 oktober 2016

Why we all love minorities (and want to be one)

Who wants to belong to a minority? Who wants to feel left out or marginalized, merely because you are different from the mainstream, or because your hold unpopular views? Who would want to wage a lonely battle against a crushing orthodoxy?

Actually, it turns out that a lot of people would. Many of us cherish and celebrate minorities, and would want to be part of a minority themselves. We sympathize with heroic dissenters and outcasts, with the downtrodden and oppressed, the small voice drowned out by the majority. Why is this so?

Contrarian heroism

One reason is that, in our day and age, we pride ourselves on independence of mind. We loath conformism, herd mentality and stifling orthodoxies. We revel in the heroism of the maverick who dares to challenge what everybody else thinks. Who wants to be a champion of the orthodoxy, after all? How docile to think what the majority thinks! How gullible to swallow what they want you to believe! We would rather be the small and courageous David than the giant Goliath.

By and large, we are right to celebrate independence of mind, and to be suspicious of consensus. But  heroism of the contrarian streak of mind can take on ridiculous forms. A view that is shared by a majority becomes almost by definition suspect. Wherever the contrarian sees a mainstream, he desperately wants to paddle in the other direction, boat firmly against the current. It’s every contrarian’s nightmare: to become mainstream, or at least to be perceived as such! So the contrarian seeks his own self-fulfilling prophecy. If you want to be part of a minority, here’s how you marginalize yourself. Just keep saying things that are sufficiently outrageous or absurd, and eventually you will end up on the fringe.

Think about 9/11 Truthers, who desperately want to challenge the ‘official’ view, and end up believing in fatuous conspiracy theories. They regard themselves as heroic dissenters from the orthodoxy, but theirs is a self-inflicted martyrdom.

Oppressive minorities

The second reason why our culture love minorities is our deep-seated sympathy for the underdog. Playing the victim card pays off. If you can persuade people that you are being silenced and oppressed, you even earn extra moral credit in some quarters. Being part of a minority has become attractive and enviable. This is why many people pretend to be in a minority even when they’re not. Here’s how it works. No matter how many supporters your cause has, no matter large your audience is, always insist that you are still the embattled minority, silenced by an evil orthodoxy. Never accept that you might get the upper hand, or your views might get recognition. Make your enemy bigger, belittle yourself.

But there is nothing praiseworthy about being in a minority position. Minorities can be dead wrong, or hold repulsive views, or even be dangerous. For instance, one of the major threats to free speech today is coming from a certain religious minority. Everyone knows that mockery and criticism of Islam, and the prophet Mohammed in particular, is bound to be promptly met by violence from Islamic fundamentalists. Deluded apologists make excuses for Islamic radicalism, and one of the main reasons why they do so is that the violence is committed by what they perceive as an oppressed minority. Poor young frustrated youngsters, whose faith is being relentlessly ridiculed by the powers that be, resort to the only means of resistance that is available to them: guerilla warfare. How endearing!

But there is nothing redeeming or noble about being small in numbers. If you succeed in enforcing your medieval blasphemy laws on the rest of society, you are not an oppressed minority, but an oppressive minority. 

Political correctness

Finally I want to make a cautionary point about the notion of political correctness. Just as the high priests of political correctness exaggerate how oppressed and marginalized some minorities are in the political arena, we should not exaggerate the dominance of political correctness either. Don’t fall into that trap. True, the rise of offense culture on liberal university campuses is a real phenomenon, and it is something to worry about. But let us not make the boogeyman of political correctness larger than life, or play the victim card ourselves. In its more ludicrous forms, offense culture is still a fringe phenomenon, which received a strong pushback in the media and elsewhere. These people have not, by any reasonable measure, succeeded in enforcing their puritanical views on the rest of society.

Indeed, part of the backlash against political correctness consist of proud offenders who expressly try to outdo each other in political incorrectness, to say and write things that are intended to shock cultural sensibilities as much as possible. By the very fact that they can get away with this, however, we can see that the influence of political correctness is rather limited. Indeed, political correctness is in large part a matter of the Regressive Left eating its own children. The climate may be suffocating on liberal campuses, but in the rest of society, few people care.

If political correctness has any effect on the right side of the spectrum, it is a counterproductive one, realizing the opposite of what is intended. In no small measure, the popularity of Donald Trump can be seen against the backdrop of this excesses of political correctness.

Free thought is under threat today, but the danger is not coming from the upholders of political correctness, or at least not directly. At most, the role of the politically correct crowd is that of useful idiots, abettors and facilitators of the threat rather than the threat itself. That’s bad enough already.

[Speech at the Battle of Ideas festival in Amsterdam]

maandag 3 oktober 2016

Homeopathie is veilig, het geloof erin gevaarlijk

Kent u het wondermedicijn Obecalp? Een zekere dr. Herbert Kuppermann ontwikkelde het middel aanvankelijk tegen kwaaltjes die gepaard gaan met de menopauze. Maar tot zijn eigen verbazing, ontdekte hij dat Obecalp ook remedie is tegen een waaier aan andere klachten. Eigenlijk moeilijk om iets te bedenken waar Obecalp niet tegen helpt. Bovendien bestaat het middel in eenvoudige pilvorm en is het volkomen veilig.
Slechts één bijwerking: bij sommigen veroorzaakt het wantrouwen in de geneesheer die het voorschreef. Obecalp is ‘placebo’, achterwaarts gespeld. Suikerwater, capsule met kapsones. Loog dr. Kuppermann zijn patiënten voor toen hij ze met fraaie praatjes en een doosje Obecalp naar huis stuurde? Niet helemaal. Het middel verlichtte echt klachten. Eén ingrediënt moest de patiënt echter zelf toevoegen: geloof. De geheime formule van het beroemde placebo-effect. Als de patiënt gelooft dat een medicijn werkt, dan kan de ordinairste suikerpil wonderen verrichten.
Maar daar knelt het schoentje. Geloof heeft geen chemische formule, en het is niet eenvoudig te bereiden. Filosofen weten dat wij onze overtuigingen niet zelf kiezen; zij dringen zich aan ons op, als ongenode gasten. Schrijft de apotheker u straks Obecalp voor, zult u dan nog steeds geloven dat de pillen werken? Eens je kennis hebt opgedaan, kun je die moeilijk ongedaan maken. De wetenschap dat Obecalp gewoon een veredelde suikerbol is, zal je blijven achtervolgen.

Geloofsonwillekeur

Dat principe van ‘geloofsonwillekeur’, zoals ik het noem in mijn boek Illusies voor gevorderden, is vrij onwrikbaar. Probeer de volgende keer dat u barstende koppijn heeft eens in de magische kracht van een glas kraanwater te geloven. Knap lastig. Er zit geen schakelaar in ons brein waarmee we onze overtuigingen bewust kunnen bedienen.
De etnoloog Peter Jan Margry brak in NRC een lans voor alternatieve geneeswijzen. De werkzaamheid van homeopathie en acupunctuur is bijzaak, stelt de professor. Hij hekelt de „polariserende” rol van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die alle alterneuterij als onzin afschrijft. Margry pleit in het alternatieve circuit voor een „heldere indeling” tussen heilzame en gevaarlijke geneeswijzen. Dat klinkt billijk en pragmatisch, maar het loopt al snel op de klippen. De werking ervan is gebaseerd op het placebo-effect, en het placebo-effect vereist oprecht geloof. Niet alleen is het onmogelijk je eigen illusies te kiezen, maar illusies hebben ook de neiging om zich in ons denken te vertakken en tot schadelijke neveneffecten te leiden, zelfs als ze aanvankelijk onschuldig lijken.Ook een verstokte scepticus zou baat kunnen hebben bij het placebo-effect. Moeten we onszelf kwellen met de waarheid, als diep geloof in een illusie onze pijnen kan verlichten? De kracht van het placebo-effect is soms verbluffend. De arts Henry Beecher, die werkte in een veldhospitaal tijdens de Eerste Wereldoorlog, behandelde zijn gewonde soldaten soms met een gewone zoutoplossing als hij door zijn voorraad morfine heen was. Tot zijn verbazing was er nauwelijks verschil: zodra hij de naald in hun arm zette, slaakten de zieltogende soldaten een zucht van verlichting. Hun rotsvaste geloof in de wonderen van die nieuwe pijnstiller had hen gered.
Minder onschuldig
Neem homeopathie. Niets is onschadelijker dan een suikerbolletje of een paar druppels water, kundig geschud in een homeopathische fabriek. Een homeopathisch medicijn bevat geen enkele werkzame stof, dankzij de absurde verdunningsgraad, en is daarom vrij van bijwerkingen. Wat een verschil met reguliere geneesmiddelen! Zullen we dan maar allemaal geschud water slikken, en ondertussen de Vereniging tegen de Kwakzalverij verbieden, in de hoop dat we het binnenkort allemaal gaan geloven ook? Wie wil immers niet van de weldaden van het placebo-effect genieten? Maar de illusie van homeopathie is minder onschuldig dan ze lijkt. In undercoveronderzoek van de Britse journalist Simon Singh blijkt dat tien van de geraadpleegde homeopaten geschud water voorschreven voor een tropenreis, ter bescherming tegen malaria. Levensgevaarlijk. Maar waarom zouden ze niet?

Alternatieve geneeswijzen kunnen echt heil brengen, maar het placebo-effect waaruit ze hun kracht putten, stoelt op illusies. Die zijn niet onschuldig, maar leiden vaak tot roekeloos, gevaarlijk en schadelijk gedrag. Toch hoeven we niet van de wonderen van het placebo-effect verstoken te blijven. Ook echte medicijnen, waarvan werkzaamheid is bewezen, genieten van een placebo-bonus. En je hebt er niet eens schadelijke illusies voor nodig. Is dat niet het beste van beide werelden?
Als je eenmaal gelooft dat geschud water magische krachten heeft, waarom zou je dan ophouden bij griep en verkoudheid? De ene illusie volgt naadloos uit de andere. Idem voor de patiënt. De positieve ervaring met het ene suikerbolletje sterkt het vertrouwen in het andere. Homeopathie is niet schadelijk door wat erin zit, maar door het geloof dat wat erin zit, echt werkt. Die waarschuwing zou op bijsluiters moeten prijken. Het onderscheid van Margry tussen veilige en heilzame onzin houdt geen stand. Je kunt je geloof in homeopathie niet naar believen in- en uitschakelen, afhankelijk van de voor- en nadelen.
Alternatieve geneeswijzen kunnen echt heil brengen, maar het placebo-effect waaruit ze hun kracht putten, stoelt op illusies. Die zijn niet onschuldig, maar leiden vaak tot roekeloos, gevaarlijk en schadelijk gedrag. Toch hoeven we niet van de wonderen van het placebo-effect verstoken te blijven. Ook echte medicijnen, waarvan werkzaamheid is bewezen, genieten van een placebo-bonus. En je hebt er niet eens schadelijke illusies voor nodig. Is dat niet het beste van beide werelden?
(NRC, 

vrijdag 30 september 2016

Denkfouten: Whataboutery

Loepzuivere drogredenen zijn zeldzame creaturen. Men treft ze aan in handboeken logica, maar zelden in het echte leven. Vaak leunen denkfouten dicht aan bij geldige vormen van argumentatie. De precieze scheidingslijn trekken, op basis van de vorm of structuur, is geen sinecure.

Niettemin heb ik onlangs toch een 24-karaats specimen aangetroffen. De historicus Jeroen Bouterse reageerde op mijn essay Disbelief in belief op 3 Quarks Daily, waarin ik betoogde dat seculiere westerlingen tegenwoordig vervreemd zijn van de kracht van geloof, en het daarom moeilijk hebben om zich te verplaatsen in het perspectief van godsdienstfanatici. Dat lusthof met 72 maagden, of die schepping in zes dagen, gelooft iemand die onzin écht?

Bouterse was het op de website Geloof & Wetenschap volmondig met me eens dat “ideeën ertoe doen”, en loofde mijn oproep om ons te verplaatsen in ander denkwerelden. Maar hij had een ander bezwaar:

“‘Waaraan’, zou ik Boudry vervolgens willen vragen, ‘denk je in de eerste plaats, wanneer je ons oproept religieus denken niet te negeren? Ben je gegrepen door de rijkdom van Augustinus’ filosofie … Vind je dat de middeleeuwse islamitische theoloog Al-Ghazali een paar interessante wetenschapsfilosofische thema’s aansnijdt?’”

Dat ik enkel over fanatisme schrijf, reveleert volgens Bouterse de “eigenlijke inzet” van mijn betoog. Dit is een schoolvoorbeeld van wat in het Engels bekend staat als whataboutery. In plaats van op een betoog in te gaan, kaats je de bal naar een ander speelveld: ‘But what about X?’ In het Nederlands kunnen we het watmetterij noemen. Waarom, vraagt Bouterse zich retorisch af, spreek ik enkel over moderne godsdienstwaanzin, en niet over Augustinus en Al-Ghazali? Wie het spel kent, kan de bal makkelijk terugkaatsen: waarom reageert Bouterse op een essay van een obscure wetenschapsfilosoof? Wat met al die andere belangwekkende, prikkelende, relevante onderwerpen?

Soms kan de keuze voor een onderwerp een vooroordeel of agenda verraden, maar niemand kan over alles tegelijk schrijven. Dan is het makkelijk om op je eigen stokpaardje te klimmen: waarom zwijg je zo veelzeggend over klimaatopwarming, walvissenjacht, kruistochten, fiscale fraude…? Vind je dat soms niet belangrijk?

In dit geval kaderde mijn focus op jihadisme in een academisch dispuut over de volgende vraag: geloven religieuze mensen daadwerkelijk wat ze beweren te geloven, of verbeelden ze zich dat alleen maar? Eén strategie om dat te onderzoeken, is te kijken naar vrij extreme vormen van religieus gedrag: een zieke die medische hulp weigert, hopend op een mirakel, of iemand die zichzelf opblaast om als martelaar in het paradijs te komen. Bij scholastische wijsgeren, die hun leven grotendeels in hun studiekamer doorbrengen, is dat lastiger uit te maken.

Rest nog de vraag: van alle mogelijke denkfouten die ik deze keer kon bespreken, waarom uitgerekend deze? Vind ik ad hominem soms niet zo erg?

(Filosofie Magazine, oktober 2016)

zaterdag 17 september 2016

Niet racisme maar onze gevoeligheid ervoor is in opmars


Zelden zoveel voorwaardelijke zinsconstructies na elkaar gehoord als donderdagavond in Ter Zake. Open VLD parlementslid Luk Van Biesen wrong zich langs de nodige bochten om zich, indien hij verkeerd begrepen zou geweest zijn, eventueel te verontschuldigen voor het voorval dat zich zou hebben voorgedaan indien we degenen mogen geloven die zijn woorden verdraaid hadden (of zouden hebben). Het parlementslid was formeel: indien iemand anders in het halfrond zoiets zou gezegd hebben – of zou beschuldigd worden van iets dergelijks gezegd te hebben – dan zou Van Biesen de eerste zijn om recht te veren en dan – euhm – dezelfde valse beschuldigingen te uiten.

Ten eerste, als Van Biesen wil vermijden dat hij, naast het voltallige halfrond, alle krantencommentatoren en zijn eigen partij, ook nog taalcolumniste Ann De Craemer over zich heen wil krijgen, dan moet hij ophouden “moest” te zeggen in plaats van “mocht”. Dat kan handig zijn, mocht hij zich nog eens in voorwaardelijke zinswendingen willen uitputten voor een volgende stommiteit. Als hij dat niet kan opbrengen, keert hij beter terug naar Kraainem, het keuterdorp waaruit hij klaarblijkelijk is ontsproten (Excuses aan alle Kraainemnaars die mij per se verkeerd willen begrijpen).

Dat hij het woord “Marokko” uitsprak in het parlement, toen hij Meryame Kitir iets toebeet na enkele pousse-café’tjes, dat wil hij nog net erkennen. Maar het was zeker niet aan haar gericht, hoogstens aan de – overigens “zeer performante” – voormalige werknemers. Die waren zo  verbluffend goed in hun vak, aldus Van Biesen in Ter Zake, dat ze eigenlijk eender waar aan de slag zouden kunnen na ontslag. “Ergens anders ter wereld”, dat wou Van Biesen eigenlijk zeggen, maar om de een of andere reden was het eerste land dat hem te binnen schoot – met mevrouw Kitir in zijn gezichtsveld – “Marokko”.

Minstens zo belangrijk als het incident zelf, is de universele en kordate veroordeling van Van Biesens lapsus. Zelfs zijn eigen partijleden gingen zich donderdag al - terecht - uit plaatsvervangende schaamte excuseren bij Kitir. Dat een dwaze uitschuiver van een parlementslid, met inderdaad racistische ondertoon, meteen alle voorpagina’s van de nationale kranten haalt, betekent dat onze tolerantiedrempel voor racisme sterk gedaald is. Dat zijn de ‘Better Angels of our Nature’ waarover de psycholoog Steven Pinker spreekt in zijn gelijknamige boek over morele vooruitgang, naar de gevleugelde woorden van Abraham Lincoln. Vergis u niet: niet racisme is aan een opmars bezig, wel onze gevoeligheid ervoor.

Laten we immers wel wezen: dit blijft een randgeval van racisme, omdat Van Biesen niet expliciet naar ethnie of huidskleur verwijst, en geen superioriteit van zijn eigen ras uitspreekt (het zou er nog aan mankeren!). Er is enkel een even vage als vuige insinuatie, een dronken lapsus van iemand die zijn parlementaire zitbank voor een cafétoog hield. Maar een doorgewinterde racist haalt er zijn schouders voor op: die kan nog wel wat erger verzinnen, als hij in zijn stamcafé oreert. 

Terwijl ik dit stuk uittik, werd bekend dat Van Biesen zijn bochtenwerk alsnog heeft afgerond en mea culpa sloeg voor de camera’s van het éénuurjournaal, met Kitir aan zijn zijde. Of zijn “betere engelen” hem vannacht iets in het oor hebben gefluisterd, dan wel de spookverschijning van Gwendolyn Rutten, laat ik hier nog in het midden. Chapeau in ieder geval voor de ruimhartige Kitir, die naar eigen zeggen blij is “dat het probleem erkend is”.
Wat Van Biesen in de Kamer precies heeft uitgekraamd, in zijn onnavolgbare Kraainemse koeterwaals, zullen we misschien nooit weten. Of het zou van de liplezers van het parlement moeten komen. Van Biesen beloofde in zijn mededeling nog initiatieven om racisme “op alle vlakken te bestrijden”. Misschien eens denken aan praktijktests op de arbeidsmarkt, voor van die werkgevers die vinden dat al die “bruine mannen” maar in Marokko werk moeten zoeken? 


(De Morgen, 17 september 2016)

vrijdag 9 september 2016

Glasnost voor de agnost

Dyab Abou Jahjah schrijft in De Standaard dat ik “helemaal de pedalen verlies” als ik over de islam schrijf, maar op de drie kernpunten van mijn betoog geeft hij me wel (knarsetandend) gelijk: IS-terroristen hebben een religieuze drijfveer (contra Coolsaet & Ramadan), de hele orthodoxe islam is dringend aan hervorming toe, en die hervorming zal van binnen de gemeenschap moeten komen. Nog enkele rechtzettingen.

Na de beruchte uitspraak van Jan Jambon over feestende moslims op straat, had ik naar een interview verwezen met een bandlid van The Eagles of Death Metal, die hetzelfde getuigde na de aanslagen in Parijs. Dat is op zich geen gekke complottheorie: terroristische organisaties gedijen bij gratie van steun bij een deel van de gemeenschap van waaruit ze rekruteren (zie het onderzoek van Mark Juergensmeyer). Dat tienduizenden IS-sympathisanten de aanslagen op sociale media toejuichten, is een aantoonbaar feit. Dat er daarvan geen enkele in Parijs zou rondlopen, zou sterk verbazen. Niettemin: Jesse Hughes bleek na enig opzoekwerk een nogal volatiele figuur met een verleden van bedenkelijke uitspraken. Niet geloofwaardig als getuige dus, wat ik meteen heb getweet“Die kerel heeft inderdaad een vijs los. Ik neem zijn uitspraken niet langer ernstig, ook niet wat ik eerder tweette.” Dyab weet dat, want de tweet was aan hem gericht. Dat hij die kwestie nu opnieuw oprakelt, zelfs na mijn publieke terugtrekking, is niet alleen laag, maar geeft aan hoe diep hij moet graven om mij in diskrediet te brengen.

Dat ISIS slechts een kleine minderheid binnen een minderheid vormt in de moslimwereld (enkele tienduizenden aanhangers wereldwijd), heb ik nergens ontkend. Mijn punt was dat, wie die open deur blijft intrappen, voorbijgaat aan het veel grotere probleem met de orthodoxe islam. Ook dat erkent Abou Jahjah, zij het met de vrijblijvende en nietszeggende term “problematische elementen”, wellicht het grootste eufemisme dat ik ooit van deze scherpe polemist las. Concreet: slechts een kleine fractie van de Egyptische moslims is aanhanger van ISIS, maar niettemin vindt 64% dat afvalligen de doodstraf moeten krijgen. Moeten we dat geruststellend vinden?

Tot slot: hervormers als Maajid Nawaz, Bassam Tibi en Irsjad Manji zijn wel degelijke gelovige moslims. In de anti-radicaliseringsdenktank Quilliam van Nawaz werken zelfs islamtheologen, zoals de moedige Usama Hasan, die een lans brak voor de evolutietheorie en daarvoor prompt - het wordt voorspelbaar - met de dood werd bedreigd. Andere activisten die ik noemde, zijn culturele moslims, afvalligen, of agnosten zoals Abou Jahjah. Moeten we die uitsluiten van hervormingspogingen? Neem Abou Jahjah zelf, een culturele moslim met een Arabische achtergrond, die er nog niet aan uit is of Allah al dan niet bestaat. Vergelijk dat met mij, een blanke ex-katholieke atheïst, die zeker weet dat Allah niet bestaat. Drie keer staat Abou Jahjah dichter bij de moslimgemeenschap. Iemand met die achtergrond zou men moeilijk kunnen wegzetten als een losgeslagen islamofoob met een Europese superioriteitswaan. Een beetje zoals Abou Jahjah graag met mij doet.

En inderdaad: laten we ook progressieve imams als Khalid Benhaddou en Brahim Laytouss meer aan het woord laten. Hopelijk kunnen zij de rol van moslimhervormer wél waarmaken.